✻ Nasipse Adayız Epub ✾ Author Ercan Kesal – Online-carhire-spain.co.uk

Nasipse Adayız Normalde bu t r kitaplara 5 puan vermem ama bu kitab okurken ok keyif ald m Siyasetin arklar n n nas l i ledi ini, ortada d nen kirli oyunlar , pazarl klar , iki y zl insanlar ok sahici bir dille anlatm Dalga ge meden alay etmenin kitab n yazm adam K sa tan m bu.Benim neslimin uzak durdu u, hatta k msedi i bu lkede politikaya girme s reci ancak bu kadar yal n ve ger ek i anlat labilirdi nsanlar, durumlar, diyaloglar her zamanki gibi tan d k, ger ek i ve sade ok, ok, ok be endim Bu Ak Am Da Bilmem Ne D N Salonunday M Yemekli Davet Var Her Zamanki Gibi Elengimizi Nceden G Nderdik, Uygun Saatte De Yerimizi Ald K Erisi Ok Kalabal K Stanbul Da En Ok Say Da Kendilerinin Oldu Unu Iddia Eden Bilmem Nerelilerin Dayan Ma Gecesi Yap L Yor Uzun Masalara Kar L Kl Oturmu , Yemek Yiyen, Konu An, P En Orta Ya Ve Zerinde Erkekler Doldurmu Ortal.Kal N B Y Kl , Koca Kafal Bir Yerel Sanat Saz Yla Bir Eyler Alm , Sonra Da Ara Vermi , Dinleniyor Sahnedeki Tak M Elbiseli, Beyaz G Mlekli, Enine Izgili Bordo Kravatl , Kel Kafal , Ortadan Uzunca Boylu, Heyecanl Adam Kim Benim Tabii Ki.Pazarl Klar, Imaj Operasyonlar , Anket D Menleri Ba Lamalar, Ayarlamalar, Gecelere Kat Lmalar, Yukar Ya Ula Maya Al Malar Oy Ve Ili Ki Pe Inde Delidolu Bir U Ra Nsana Akl N Yediren Bir Tak Nt Arada, Hayat Ve Anlam Muhasebesi Ve K R K Bir A K N Tamirine Dair Solgun Bir Mit K K Ve B Y K Siyasetin Deveranlar N , Ikbal Hesaplar N B T N Hararetiyle Anlatan Trajikomik Bir Novella Ercan Kesal N Bilinen Sahicili Iyle, S Cak Slubuyla Kose yazilarini, senaryolarini, oyunculugunu sevdigim ve takip ettigim biridir Ercan Kesal Ozellikle kose yazilarinda hep icimi acitan birsey olurdu Neyse ki bu sefer kendisinden gulumseten bir sey okudum arada kahraman n babas yla olan diyaloglar gozlerimi yasartsa da Bu ara nce uzun y llar doktorluk yapt ta raya, kendi deyimiyle bozk r a g t rm t beni Ercan Kesal, Peri Gazozu ismini verdi i, hemen hemen tamam otobiyografik geler bar nd ran yk kitab yla nsan n i ini yakan lke ve toplum ger eklerini, insanl k durumlar n mizah y kl , berrak bir dille g zler n ne seriyordu Bununla yetinmeyip, Taylan Kara n n kitapla ilgili ele tiri yaz s nda belirtti i gibi, okurun bozk r la olan ili kisini geni letiyor, orada daha ok ey g rmesine olanak sa l y nce uzun y llar doktorluk yapt ta raya, kendi deyimiyle bozk r a g t rm t beni Ercan Kesal, Peri Gazozu ismini verdi i modern zaman n aziz nesin yk lerini okuyormu um gibi hissettim naif ve g zel bir dil, g zel de inilen noktalar var kitapta. Partilerden birinden belediye ba kanl aday adayl na soyunan bir doktorun nas l d zene hemen ayak uydurdu unu ve kendini bir anda nas l ahlaki bir r menin i inde buldu unu g n be g n g steren bir roman Siyasete girenlerin r d n bilirdik ama bu roman bu de i imin nas l ger ekle ti ini kendi halinde bir doktorun siyaset i in nas l yava yava Ercan Kesal n samimiyetini, ki ili ini, hayat tarz n yaz lar nda ok rahat hissetti imi d n yorum O ne yazarsa yazs n bu samimiyet hep n planda olacak san r m Baz yazarlar n kitaplar yla aralar nda duvarlar olsa da Ercan Kesal nkiler ok kendi Birtak m ki ilere politikan n nas l fazla geldi ini ve kendilerinin inand , benimsedi i de erleri nas l alt st etti ini anlat yor Bilinmeyen bir ey de il bu ama bu i lere nas l bula ld n ve i lerin nas l y r d n doktorun zel hayat y Ercan Kesal n samimiyetini, ki ili ini, hayat tarz n yaz lar nda ok rahat hissetti imi d n yorum O ne yazarsa yazs n bu samimiyet hep n planda olacak san r m Baz yazarlar n kitaplar yla aralar nda duvarlar olsa 3,5 Bir yerel se im, ba kan aday aday hicvi Se ilme a amas na gelmeden aday olmaya al an Dr Kemal G ner in amiyane tabirle gaza geli i, zaaflar na yenilmesi, batt n g rd halde kendini kurtaramamas vs vs Konu beni sar p s r klemedi i i in 3 ama yazar n aralara italik serpi Uzat lm bir yk gibi geldi Mizah dozu daha fazla olsaym yakla m n bir tabana oturtabilirdim bu uktan , beklentim daha fazlayd.


About the Author: Ercan Kesal

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacifi 1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacific Screen d lleri nde En yi Senaryo dal nda d le aday g sterildi Peri Gazozu 2013 ve Nasipse Aday z 2015 kitaplar leti im Yay nlar taraf ndan bas lm t r


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *