[Epub] ↠ Sahnenin Dışındakiler Author Ahmet Hamdi Tanpınar – Online-carhire-spain.co.uk

Sahnenin Dışındakiler sahnenin d ndakiler, tanp nar n ve t m edebiyat m z n ba yap tlar ndan huzur un yay mlanmas ndan bir y l sonra 1950 de tefrika edilmi , kitap olarak ise, ilgin tir, bundan tam 23 y l tanp nar n l m nden 11 y l sonra bas lm tanp nar n tefrikadan sonra bu roman zerinde al t , d zeltmeler, eklemeler karmalar yapt ama bu al mas n n muhtemelen tamamlanamad biliniyor bu noktada, bu roman ok ok ge okumu bir okur olarak yorumum ke ke ke ke bu al mas n tamamlasaym tan sahnenin d ndakiler, tanp nar n ve t m edebiyat m z n ba yap tlar ndan huzur un yay mlanmas ndan bir y l sonra 1950 de tefrika edilmi , kitap olarak ise, ilgin tir, bundan tam 23 y l tanp nar n l m nden 11 y l sonra bas lm tanp nar n tefrikadan sonra bu roman zerinde al t , d zeltmeler, eklemeler karmalar yapt ama bu al mas n n muhtemelen tamamlanamad biliniyor bu noktada, bu roman ok ok ge okumu bir okur olarak yorumum ke ke ke ke bu al mas n tamamlasaym tanp nar sahnenin d ndakiler eksik bir roman m derseniz, de il sorunlu mu, hay r ama geli tirilmeye geni lemeye ok a k, ok m sait ki ileri, olaylar , arka plan ve elbette zaman ne kadar detayland r lsa, derinle tirilse o kadar b y rm bu roman tanp nar meselelerini daha ok i lese, daha tart mac , daha sorgulay c olsa huzur u bile a abilirmi sahnenin d ndakiler huzur derken de, tanp nar n l m ne kadar tam 13 y l bekleyip ikinci bask s n yapt n g remedi i huzur d nd k e ke keler b y yor ve a r yor insan, neye a raca n a r yor Sabiha n n b y kl Muazzam Derin bir karakter Tabiat nda isyan hissi olan bir karakter Etraf ndakilerin b t n s k nt s n ister istemez y klenen karakterler bir nevi sf 72H rriyet ilan edildi Edildi, daha birka defa da il n edilir, ama yine h r de iliz Hele bu i lerde asla Fikirler arkalar nda kendi kalabal n isterler Onu bulamazsa konu an h r olmaz sf.55 Sizler yle seversiniz Uzaktan a lamak i in sf.110nsan n kendi hayat na istikamet verecek bir fikri bulmas neSabiha n n b y kl Muazzam Derin bir karakter Tabiat nda isyan hissi olan bir karakter Etraf ndakilerin b t n s k nt s n ister istemez y klenen karakterler bir nevi sf 72H rriyet ilan edildi Edildi, daha birka defa da il n edilir, ama yine h r de iliz Hele bu i lerde asla Fikirler arkalar nda kendi kalabal n isterler Onu bulamazsa konu an h r olmaz sf.55 Sizler yle seversiniz Uzaktan a lamak i in sf.110nsan n kendi hayat na istikamet verecek bir fikri bulmas ne kadar g Ayakkab de il ki, haz r n alay m imdiye kadar hep kelimelerle ve bir de hadiselerle ya ad k Kelimeler bizi sarho etti hadiseler kafam za vurarak uyand rd nsan , tarihi ve hayat n ihtiya lar n g remedik Bize bir manivela l z m Bu nedir te d ncem Bazen kendimizi k fi derecede sevmedi imizi san yorum Hele insan , d ncemin etraf nda toplanaca insan bir t rl bulam yorum Kimin i in ya ayaca m, kimin i in al aca m Bu nas l bir mahl ktur D nyas nedir Ne d n r Nas l ya ar Ne yapar Bunu bilmiyorum Kald ki, hadiseler bu s ratle giderse bu insan hi bir zaman bulamayaca m gibi geliyor bana. sf.125Bizde ne kadar herkes birbirine benziyor ve ya ad1g1 dakikay kurtarmak istiyor sf.131 Ni in sevdiklerimiz, bizim i imizde ge enleri merak etmezler Ni in insano lu, insano luna her eklinde kapal d rsf.316 Biz evvel kelimeleri reniriz sonra ya ad k a teker teker m nalann.O gilne kadar ben de herkes gibi st rap, yeis, bi arelik kelimelerini kullanm t m Fakat galiba, bu geceden sonra k rk sekiz saat i inde onlar n hakiki m nas n l ebildim sf.320 26Tanp nar n bir milli m cadele roman yazmak istedi i san labilir Oysa Tanp nar i in sahnenin i inde veya d nda olmak de il tan d birtak m insanlar anlatmak Tanp nar geli meyi g sterirken de il k g sterirken, umudu ve beraberli i anlat rken de il umutsuzlu u ve yaln zl anlat rken, sevinci yazarken de il h zn yazarken usta ve b y k Hatta eri ilmez Sahnenin D ndakiler, yer yer da n kl na ve savruklu una ra men, T rk ede yaz lm romanlar n en g zellerinden Tanp n 26Tanp nar n bir milli m cadele roman yazmak istedi i san labilir Oysa Tanp nar i in sahnenin i inde veya d nda olmak de il tan d birtak m insanlar anlatmak Tanp nar geli meyi g sterirken de il k g sterirken, umudu ve beraberli i anlat rken de il umutsuzlu u ve yaln zl anlat rken, sevinci yazarken de il h zn yazarken usta ve b y k Hatta eri ilmez Sahnenin D ndakiler, yer yer da n kl na ve savruklu una ra men, T rk ede yaz lm romanlar n en g zellerinden Tanp nar n bu g c , anlatt insan , hi bir zaman yal nkatl a d meden, b t n karma kl yla, b t n derinli iyle vermesinden geliyor Bu kitab n Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstit s kadar ad n duyuramamas na a rd m do rusu San r m eski eserlerin bir pop ler olma zaman var Zaman gelecektir Kitapta Cemal bize an lar n ocukluk yeti kinlik zaman dilimlerinde ileri geri giderek anlat rken, hayata dair hi birimize yabanc olmayan tespitler yap yor Kitab n as l lezzetini bu tespitlerde bulacaks n z stad n kendisiyle zde le mi kelimelerini d n alarak yazarsam eserin behemehal i tiha ile okunmas ve esere m spet aks l Bu kitab n Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstit s kadar ad n duyuramamas na a rd m do rusu San r m eski eserlerin bir pop ler olma zaman var Zaman gelecektir Kitapta Cemal bize an lar n ocukluk yeti kinlik zaman dilimlerinde ileri geri giderek anlat rken, hayata dair hi birimize yabanc olmayan tespitler yap yor Kitab n as l lezzetini bu tespitlerde bulacaks n z stad n kendisiyle zde le mi kelimelerini d n alarak yazarsam eserin behemehal i tiha ile okunmas ve esere m spet aks lamel g sterilmesi icap eder Ahmet Hamdi Tanp nar abucak t ketmemek i in kitaplar n yle uzun aralar vererek okuyorum ki San r m bu kez aray pek fazla a m m Huzur ve Mahur Beste den sonra nihayet Sahnenin D ndakileri de okudum Birbirleriyle i erik bak m ndan g r n r bir ba lar olmasa da, roman ki ilerinin her kitapta da yer yer kar m za kmas hasebiyle bir leme diyebiliriz bu yapt lar i in Mill M cadele d neminde, i g l alt ndaki stanbul da ge iyor Sahnenin D ndakiler D nemin sanc l ruh h lini Ahmet Hamdi Tanp nar abucak t ketmemek i in kitaplar n yle uzun aralar vererek okuyorum ki San r m bu kez aray pek fazla a m m Huzur ve Mahur Beste den sonra nihayet Sahnenin D ndakileri de okudum Birbirleriyle i erik bak m ndan g r n r bir ba lar olmasa da, roman ki ilerinin her kitapta da yer yer kar m za kmas hasebiyle bir leme diyebiliriz bu yapt lar i in Mill M cadele d neminde, i g l alt ndaki stanbul da ge iyor Sahnenin D ndakiler D nemin sanc l ruh h lini b t n roman ki ileri i lerinde ta yor ve en ince ayr nt s na dek okuyucuya ge iriyorlar Tanp nar n romanda ba ar s , bana kal rsa i te burada yat yor g l stanbul unu anlatan ok roman okumu olman z olas Ama ben i lerinde, bu durumun roman ki ileri st ndeki etkisini bu denli ba ar l yans tan, o d nem toplumunun ve stanbul unun bu denli ba ar l foto raf n eken bir ba ka yap t daha okumad m hen z lk b l mde, ba ki i Cem l in ocuklu unun, sava ncesi stanbul un ev ve mahalle ya am na bir ayna tutuluyor Her yan ndan da l p d k lmeye ba layan bir imparatorlu un sonun ba lang c ndaki h lini g r yoruz Ard ndan ikinci b l mde, 1920 y l nda yine ehrine geri d nen ba ki i Cem l in g z nden, i g l edilmi kentin, haysiyeti incinmi halk na y neliyoruz Her iki b l m de, ge mi ten g n m ze yans tt klar bak m ndan adeta ansiklopedik bilgi de eri ta yor lk b l m folklorik ve i tima ikinci b l m yak n tarih vesikas Bu g zle okunursa ok daha derin bir etki b rakaca n d n yorum heraybirahmethamditanpinar okuma etkinli imizin ubat ay eseri Sahnenin D ndakiler di Ayn zamanda Tanp nar n nehir roman lemesinin de 2.cildi Biz etkinli imizde bahsedilen y llara g re s ralad k ve bu eserde de mek n m z stanbul ve zaman ise i gal edildi i y l olan 1920 Milli m cadele y llar nda t m midin Anadolu da oldu u, yani isminden tahmin edildi i zere sahne oldu u y llar stanbul ise sahnenin dnsanlar y pranm , de i mi , kurtulu midi i inde T m bu olaylar kahra heraybirahmethamditanpinar okuma etkinli imizin ubat ay eseri Sahnenin D ndakiler di Ayn zamanda Tanp nar n nehir roman lemesinin de 2.cildi Biz etkinli imizde bahsedilen y llara g re s ralad k ve bu eserde de mek n m z stanbul ve zaman ise i gal edildi i y l olan 1920 Milli m cadele y llar nda t m midin Anadolu da oldu u, yani isminden tahmin edildi i zere sahne oldu u y llar stanbul ise sahnenin dnsanlar y pranm , de i mi , kurtulu midi i inde T m bu olaylar kahraman m z Cemal in g z yle ve ya ant s yla aktar l yor Tarihi, sosyolojik ve mimari a dan yans malar okudu umuz Tanp nar n ok katmanl eserlerinden Kimileri i in bilmedi imiz kelime oklu u sebebiyle yorucu olsa da, edebiyat m z n de erli slup sahibi yazarlar ndan Elbette ki okumak da emek istiyor Bunu bilerek edebi kalemiyle tan mak isteyenlerin keyifle okuyaca na eminim ok zengin bir eser oldu u i in de zerine konu acak ok detay var Onu da ay sonunda Tanp nar okuma kul b m zle yapaca z Herkesin yorumlar n merakla bekliyorum Keyifli okumalar Youtube kanal m Tarihi roman yazmad n sand m Tanp nardan milli m cadele arkaplan nda ge en bir a k roman diyebilece imiz Sahnenin Disindakiler, bana Huzur da, Saatleri Ayarlama Enstit s nde ald m tad vermemi olsa da, stad sevenlerden nefis tespitlerini esirgememesiyle kendini okutturuyor.PS Orhan Pamukun, baz romanlar nda rn masumiyet m zesi 3 ah s olarak kendinden bahsetmesinde ilham nereden ald belli oldu benim i in Kitapta Yahya Kemalden bahsedilirken betimlenen, Y Kemalin yan ndaki Tarihi roman yazmad n sand m Tanp nardan milli m cadele arkaplan nda ge en bir a k roman diyebilece imiz Sahnenin Disindakiler, bana Huzur da, Saatleri Ayarlama Enstit s nde ald m tad vermemi olsa da, stad sevenlerden nefis tespitlerini esirgememesiyle kendini okutturuyor.PS Orhan Pamukun, baz romanlar nda rn masumiyet m zesi 3 ah s olarak kendinden bahsetmesinde ilham nereden ald belli oldu benim i in Kitapta Yahya Kemalden bahsedilirken betimlenen, Y Kemalin yan ndaki da n k sa l , hi iir kitab bas lmam air bilin bakal m kim Sahnenin D ndakiler, Mahur Beste ile ba layan ve Huzur ile devam eden nehir roman lemesinin son kitab Kitaplar ba ms z okuyabilece iniz gibi s rayla da okuyabilirsiniz.Sahnenin D ndakiler, milli m cadele y llar nda stanbul daki durumlar puslu bir atmosferle Cemal in bak a s ndan anlat r Cemal in i el at malar , di er karakterlerle olan m nasebetleri ve tabiki Sabiha ya olan ilgi ve alakas er evesinde ilerleyen roman, zaman n sosyolojik durumuna adeta k tutar.Karakterlerin Sahnenin D ndakiler, Mahur Beste ile ba layan ve Huzur ile devam eden nehir roman lemesinin son kitab Kitaplar ba ms z okuyabilece iniz gibi s rayla da okuyabilirsiniz.Sahnenin D ndakiler, milli m cadele y llar nda stanbul daki durumlar puslu bir atmosferle Cemal in bak a s ndan anlat r Cemal in i el at malar , di er karakterlerle olan m nasebetleri ve tabiki Sabiha ya olan ilgi ve alakas er evesinde ilerleyen roman, zaman n sosyolojik durumuna adeta k tutar.Karakterlerin oklu u, aralar ndaki ili ki haritas , her bir karakterin detayland r larak yaz lmas , tarihi yan , melankolik havas , fazlaca Arap a, Fars a kelimelere yer verilmesi ve s rekli s zl e bakma ihtiyac kitab okurken zorlanaca z noktalar olu turuyor.Bunun yan nda zerinde aba harcad n zda ve kitap hakk nda yaz lm makalelerden, yorumlardan destek ald n zda Tanp nar n e siz slubuna kap laca n z ve edebi anlamda doydu unuzu hissedece iniz bir eser olacak Sahnenin D ndakiler.Peki Sahne nedir Sahnenin d neresidir Sahnenin D ndakiler kimdir Merak ediyorsan z okuma listelerinize bir kitap daha ekleyin derim Tanp Nar N Bu Eseri Li Y Llar N, Mill M Cadele Y Llar N N Roman D R Roman N Kahramanlar Ndan Hsan Roman N Bir Yerinde Orada Anadolu Da M Cadele Var, Muharebe Var Mukadderat M Z Orada Halledilecek As L Sahne Oras Biz Burada Malesef Sadece Seyirciyiz Sahnenin D Nday Z Demektedir Roman Ad N Ve Konusunu Sahnenin D Nda Olanlar N I Lerinde Ve Etraflar Nda Olup Bitenlerle, Zaman Zaman Ge Mi E, Maziye Y Nelerek De I Imler, Hasretler Ihtiraslarla Kazanmaktad R Bir ba ka yar m kalm Tanp nar roman Benim a rd m, daha nce fark etmedi im ey ise, Tanp nar n Mahur Beste, Sahnenin D ndakiler ve Huzur u bir leme olarak yazmas ym Bunu, bu eseri okurken fark ettim Olaylar ve karakterler bir ekilde birbirine ba lan yor, ve birbirlerini tamaml yorlar lk olarak Mahur Beste yi daha sonra Huzur u, son olarak ise bunu okumam olaya bamba ka bir ey katt nk hikayenin ba n , sonunu okuyup sonra geli mesini g rm oldum Dedi im gibi bu yar m Bir ba ka yar m kalm Tanp nar roman Benim a rd m, daha nce fark etmedi im ey ise, Tanp nar n Mahur Beste, Sahnenin D ndakiler ve Huzur u bir leme olarak yazmas ym Bunu, bu eseri okurken fark ettim Olaylar ve karakterler bir ekilde birbirine ba lan yor, ve birbirlerini tamaml yorlar lk olarak Mahur Beste yi daha sonra Huzur u, son olarak ise bunu okumam olaya bamba ka bir ey katt nk hikayenin ba n , sonunu okuyup sonra geli mesini g rm oldum Dedi im gibi bu yar m kalm bir eser M tareke d neminde Cemal adl bir gencin, stanbul da ge irdi i olaylar anlat yor Tabi her zaman oldu u gibi, milli m cadelenin yan nda, bir de a k hikayesi i lenmi Bana kal rsa, hikaye, en can al c noktas nda sona eriyor Yakla k 320 sayfa olan hikayeye, bir 320 sayfa daha yaz labilirmi Bu haliyle, hikayede ne milli m cadele safhas , ne de Cemal ile Sabiha n n aras ndaki a k hikayesi sona eriyor Bu y zden kitab ele tirmek pek m mk n de il.Tanp nar n e siz edebi dili i in okunabilir


About the Author: Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanp nar 23 June 1901 24 January 1962 was one of the most important modern novelists and essayists of Turkish literature He was also a member of the Turkish parliament the Grand National Assembly of Turkey between 1942 and 1946.Tanp nar was born in Istanbul on 23 June 1901 His father was a judge, H seyin Fikri Efendi H seyin Fikri Efendi was Georgian from Ma ahel Tanp nar s mother died at Mosul, when Tanp nar was thirteen Because his father s vocation required frequent relocation, Tanp nar continued his education in several different cities, including Istanbul, Sinop, Siirt, Kirkuk, and Antalya After quitting veterinary college, he resumed his educational career at the Faculty of Literature at Istanbul University, which he completed in 1923 As a literature teacher, he taught at high schools in Erzurum 1923 1924 , Konya, Ankara, the Educational Institute of Gazi and the Fine Arts Academy At the Fine Arts Academy, besides teaching literature, Tanp nar taught in branches of aesthetics in arts, history of art and mythology 1932 1939 From 1942 to 1946, he entered the Turkish National Assembly as parliamentar of Kahramanmara In 1953, he made an extensive journey to Europe, traveling many countries within six months such as France, Belgium, Holland, England, Spain and Italy Tanp nar died of a heart attack on the 24 January 1962 in Istanbul His grave is in the A iyan Graveyard, Istanbul.He is one of the most important authors of Turkish literature, successfully combining Eastern and Western cultures within his writings Yahya Kemal Beyatl played an important role in his upbringing In his poetry, he uses Turkish classical music and dreaming as the textile of his works Both in his poetry and novels psychological analyses, history, the characteristics of his time, the binding between the society and the individual, dreams and the problems of civilization are given a great place One of his most significant works is The Time Regulation Institute Saatleri Ayarlama Enstit s The novel has been widely acclaimed as an ironic criticism of the bureaucratization process with the implication that its title suggests, though that is not what the book is all about In fact, the book can be read from quite different perspectives, and cannot be exhausted in only one reading First of all, it is a great psychological analysis of a man who suffers from being unable to adapt himself to his time, in other words to modern times So the fact of bureaucratization is indeed incorporated into a broader problem modernization and its impact on the individual Most of the characters of the novel seem to be struggling in strange ways in order to survive in modern times In this way, the concept of time occupies a central place, giving a deeper sense, even a philosophical taste to the novel.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *